Návrh rozpočtu provozu školy na rok 2018
             
účet položka text 2018 2019 2020 2021
501.0100 5131 potraviny DČ        
  5139 režie DČ        
501.0101 5131 potraviny  svačiny DČ        
  5139 režie  svačiny DČ        
501.0102 5139 ostatní spotřeba z DČ        
501.0300 5131 potraviny        
  5132 ochran.pomůcky        
  5133 léky a zdrav.materiál 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
  5134 prádlo, oděv , obuv 0,00 0,00 0,00 0,00
  5135 učebnice a bezpl.uč.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00
  5136 knihy, uč pomůcky. tisk 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
  5137 drobný majetek jinde nezařazený 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
  5139 nákup ostatního materiálu 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00
501.0301 5139 kancelářské potřeby 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
501.0302 5641 čistící prostředky 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
501.0303 5642 kuchyňské nádobí 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
  5649 ostatní 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
    spotřeba materiálu 189 000,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00
502.0100 5151 voda        
  5152 teplo        
  5153 plyn        
  5154 el.energie        
  5156 pohon.hmoty        
502.0300 5151 voda 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
  5152 teplo 166 000,00 166 000,00 166 000,00 166 000,00
  5153 plyn 0,00 0,00 0,00 0,00
  5154 el.energie 134 000,00 134 000,00 134 000,00 126 000,00
  5156 pohon.hmoty 0,00 0,00 0,00 0,00
    spotřeba energie 320 000,00 320 000,00 320 000,00 312 000,00
511.0100 5171 opravy  udržování        
511.0300 5171 opravy  udržování 100 000,00 50 000,00 80 000,00 50 000,00
    opravy a udržování 100 000,00 50 000,00 80 000,00 50 000,00
512.0300 5173 cestovné tuzemské 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
512.0301 5173 cestovné zahraniční 0,00 0,00 0,00 0,00
    cestovné 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
513.0300 5175 pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00
    náklady na reprezentaci        
518.0100 5169 ostatní služby DČ        
518.0101 5169 ostatní služby svačiny        
518.0102 5169 ostatní služby        
518.0300 5161 služby pošt 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
  5162 služby telekomunikací, internet 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
  5163 poplatky bankovních ústavů 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
  5164 nájemné 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
  5167 služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
  5168 služby zpracování dat, upgrady 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  5169 ostatní služby 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00
  5172 programové vybavení 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
518.0301 5169 revize, deratizace, kominík, PO, elektro 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
518.0302 5611 plavání 0,00 0,00 0,00 0,00
518.0303 5612 kino, divadlo, výlety 0,00 0,00 0,00 0,00
518.0304 5613 škola v přírodě, hory 0,00 0,00 0,00 0,00
518.0305 5614 malování, nátěry 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
518.0306 5615 praní prádla 0,00 0,00 0,00 0,00
518.0307 5619 dovoz obědů 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
518.0308 5621 příspěvek na stravování 0,00 0,00 0,00 0,00
  5629 ostatní služby 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
518.0309 5163 pojištění majetku,pov.ručení 0,00 0,00 0,00 0,00
    služby 491 000,00 391 000,00 491 000,00 391 000,00
521.0100 5011 hrubé mzdy        
  5021 OON        
521.0101 5011 hrubé mzdy sačiny        
  5021 OON  svačiny        
521.0300 5011 hrubé mzdy        
  5021 OON        
  5024 odstupné        
  5424 náhrady nemoci        
    mzdové náklady        
524.0100 5031 sociální zabezpečení        
  5032 zdravotní pojištění        
524.0101 5031 sociální zabezpečení - svačiny        
  5032 zdravotní pojištění - svačiny        
524.0300 5031 sociální zabezpečení        
  5032 zdravotní pojištění        
    zákonné pojištění SP + ZP        
525.0100 5038 poj.odpovědnosti za škodu a úraz        
525.0300 5038 poj.odpovědnosti za škodu a úraz        
527.0100 5342 přídel do FKSP DČ        
527.0101 5342 přídel do FKSP svačiny        
527.0300 5039 závodní prev.péče        
  5342 přídel do FKSP        
    ostatní výdaje        
549.0300 5909 ostatní výdaje jinde nezařazené        
    jiné ostatní náklady        
551.0300 5811 odpisy dlouh.majetku        
    odpisy dlouh.majetku        
558.0100 5137 DDHM 1 000 - 3 000 Kč         
558.0101 5137 DDHM 3 001 - 40 000 Kč         
558.0102 5137 DDNM 1 000 - 7 000 Kč         
558.0103 5137 DDNM 7 001 - 60 000 Kč         
558.0300 5137 DDHM 1 000 - 3 000 Kč  0,00 0,00 0,00 0,00
558.0301 5137 DDHM 3 001 - 40 000 Kč  270 000,00 270 000,00 70 000,00 70 000,00
558.0302 5137 DDNM 1 000 - 7 000 Kč         
558.0303 5137 DDNM 7 001 - 60 000 Kč         
    drobný dlouhodobý majetek        
    neinvestiční výdaje celkem 1 380 000,00 1 230 000,00 1 160 000,00 1 022 000,00
             
             
             
             
B. Výdaje investiční          
22 6122 samostané hmotné  mov.věci        
             
             
             
    sam.movité věci celkem        
             
    Výdaje celkem 1 380 000,00 1 230 000,00 1 160 000,00 1 022 000,00
             
C. Vlastní příjmy organizace        
             
601.0100 2111 výnosy z prodeje služeb DČ        
601.0300 2111 výnosy z prodeje služeb        
    výnosy z prodeje služeb        
602.0100 2411 prodej obědů v DČ        
602.0101 2412 prodej svačin v DČ        
602.0300 2413 výnosy z prodeje služeb        
602.0301 2414 stravné         
602.0302 2431 věcná režie        
602.0303 2432 věcná režie za záv.strav.         
  2439 ostatní výnosy z prodeje služeb        
    výnosy z prodeje služeb        
             
603.0100 2119 pronájmy DČ        
603.0300 2119 pronájmy HČ        
    výnosy z pronájmu        
             
609.0300 2113 školné MŠ 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
609.0301 2441 poplatek ŠD 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00
609.0302 2442 zájmová činnost 0,00 0,00 0,00 0,00
  2449 ostatní výkony        
    jiné výnosy z vlastních výkonů        
             
648.0300 4131 převody z rezervního fondu        
648.0600 4135 převody z fondu odměn        
648.0800 4136 převody z investičního fondu        
    čerpání fondů        
             
649.0300 2329 ostatní výnosy        
649.0301 2321 sponzorské dary        
    ostaní výnosy z činnosti        
    příjmy organizace celkem 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
             
             
Požadovaný příspevěk od města        
             
A   pravidelné výdaje organizace 1 380 000,00 1 230 000,00 1 160 000,00 1 022 000,00
             
B   investiční požadavky        
             
C   vlastní příjmy organizace 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
             
    požadovaný příspěvek od města 1 292 000,00 1 142 000,00 1 072 000,00 934 000,00
      1 292,00 1 142,00 1 072,00 934,00
             
Komentář: rok          
  RU 2017 regály, várnice, skříňky šatní, zab.systém      
    oprava sklepní místnosti        
    binokulární lupa        
             
  2018 malování         
    renovace wc 1. patro        
    žákovské notebooky 10 ks   v případě dotace budou hrazeny z ní
    obnova skříněk šatních         
             
  2019 renovace wc MŠ - přízemí        
    oprava plotu před školou a brány        
    žákovské notebooky 10 ks   v případě dotace budou hrazeny z ní
    obnova části nábytku MŠ        
             
  2020 malování         
    oprava vchodu ker.dílny        
    obnova části nábytku MŠ        
             
  2021 oprava střechy - výměna křidlice   v případě dotace budou hrazeny z ní
    oprava příjezdové cesty k zadnímu vchodu v případě dotace budou hrazeny z ní
             
2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher