Školní řád včetně dodatků

 

Základní škola a mateřská škola Ivančice - Řeznovice, okres Brno - venkov

se sídlem Řeznovice 88, 664 91 Ivančice

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.:            Spisový / skartační znak

    /2017                   A.1.                  A10

Vypracoval:

Mgr. Karla Černá, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Karla Černá, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:
31. 8. 2017
Směrnice nabývá platnosti dne:
1. 9. 2017
Směrnice nabývá účinnosti dne:
1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 
Obecná ustanovení
 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
 
Školní žákovský řád
 
Práva a povinnosti žáků 

1)      Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Řeznovice.

K docházce na Základní školu Řeznovice 88, 664 91 Ivančice ses se svými rodiči rozhodl svobodně, s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že ses svobodně rozhodl, že budeš plnit povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

2)      Jsi osobností.

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, a stejně tak respektuj i ty své spolužáky a ostatní dospělé ve škole. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a dospělými byl partnerský vztah podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Jednej s úctou a respektem k sobě, spolužákům i dospělým. 

3)      Aktivně se zúčastňuj školní práce. 

Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Nezapomeň, že na školních akcích reprezentuješ svoji školu i v době mimo pravidelné vyučování. V průběhu školního dne, na školních akcích a ve svém volném čase se však zdrž všeho, čím bys poškodil dobré jméno školy. 

4)      Využívej vybavení školy. 

Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce a vybavení školy.  Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Řiď se řádem jednotlivých prostor.  

5)      Dodržuj školní pravidla.

Ve škole i na školních akcích na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své i jméno školy. Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel. Dodržuj je i ty: 

 • Vstoupil jsi – pozdrav. 
 • Odcházíš - rozluč se. 
 • Chceš-li - řekni prosím. 
 • Dostaneš-li - řekni děkuji. 
 • Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. 
 • Nikomu neubližuj - nedělej druhým to, co nechceš, aby oni dělali tobě. Respektuj, že každému z nás vadí něco jiného.   
 • Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním ostatní! 
 • Nenič - každou věc, která Ti posloužila, mohou využít i druzí. 
 • Netrap se – pokud si s něčím nevíš rady, obrať se na dospělého, ke kterému máš důvěru.
 • Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
 • Neboj se překonávat překážky, i neúspěch Tě posílí a můžeš se z něj naučit něco nového.  Uvědom si, že nejen chování, ale i tvá řeč dotváří prostředí, ve kterém všichni žijeme, tudíž se vyvaruj používání nevhodných slov ve své řeči. 

6)      Chraň svoji školu i své věci. 

Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouvej do vhodné obuvi, zacházej opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu – uvedení do trávíš původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Pokud potřebuješ uložit bezpečně cenné věci (mobilní telefony, velké peněžní částky…) oslov svého třídního učitele. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu nebo poškození. Ztráty nebo poškození věcí neprodleně ohlas učiteli.  

7)      Jsi svobodný žák, který se rozhoduje o tom, jak stráví čas určený k odpočinku. 

Ve volném čase máš právo ve škole na aktivní odpočinek, relaxaci, hru i na svobodnou účast na akcích školy a kroužcích. 

8)      Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat. 

Choď do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházej do školy nejpozději 15 minut před zahájením vyučování. Pokud přijdeš do školy dřív, čas můžeš trávit v prostorách mateřské školy nebo ve školní družině do příchodu učitele ZŠ. Oděvy a obuv si odlož ve své šatní skříňce.

Na schodišti choď zásadně vpravo, po všech prostorách školy se pohybuj ohleduplně a bezpečně. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje pověřená osoba. Škola je během dopoledního provozu uzamčena. Budova se otevírá a uzavírá dle provozního řádu. Ve škole se přezouvej do hygienicky vhodné obuvi a do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi. Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře si průběžně doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je zjistit si, co se ve škole děje. 

9)      Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám.

V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků i při akcích mimo areál školy můžeš odejít jen se souhlasem pedagogického pracovníka - neopouštěj svévolně školní budovu, třídu, ani jinou školní akci. Zodpovídáme za tebe i o přestávkách! Přestávky využívej ke klidnému přecházení do učeben, k hygieně, k relaxaci. Při přecházení do místa jiných akcí mimo budovu školy se řiď pravidly silničního provozu, pravidly pro cestování v dopravních prostředcích a pokyny doprovázejících osob.  

10)   I vyučování má svá pravidla. 

Vyučování v celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Vyučovací jednotka je určena rozvrhem hodin. Její začátek a ukončení určuje učitel, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a právo žáků na relaxaci. Před začátkem hodiny buď na určeném místě a měj připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluv se na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování zachovávej klid, aktivně se účastni práce v hodině a udržuj své pracovní místo v pořádku a čistotě. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Pravidelně nos do školy knížku „Hodnocení a sebehodnocení žáka“ a starej se o ni, je to tvůj školní dokument.

11) Školní jídelna je tu nejen pro tebe.

Máš právo na polední přestávku, při které se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo vstupu do školní jídelny a stravování se v ní má ten, kdo má podepsanou přihlášku ke stravování. Na oběd odcházíš samostatně nebo v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řiď pokyny dospělých, řádem školní výdejny a dodržuj pravidla stolování. 

12) Nezapomeň dát o sobě vědět. 

Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. Povolení jednodenní až dvoudenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně a žák je povinen si zameškané učivo doplnit. Uvolnění z jednotlivých hodin v průběhu vyučování umožní třídní učitelé na písemnou žádost rodičů, kteří tím přebírají za uvolněného žákazodpovědnost. Ze školní budovy odcházíš se souhlasem třídního učitele nebo jeho zastupujícího třídního učitele.

Tvou nepřítomnost ohlašují rodiče písemně co nejdříve, nejlépe do 24 hodin, nejpozději do 48 hodin od začátku absence a po ukončení, tě písemně omlouvají v knížce „Hodnocení a sebehodnocení žáka“. Třídní učitel má právo vyžádat si od tvých zákonných zástupců doložení tvé nepřítomnosti. 

13) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám.

Šetři zařízení školy a neprodleně nahlas zaměstnancům školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluj se žaluziemi oken, elektroinstalací, elektrickými přístroji, s audiovizuální technikou a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách, neotvírej okna.

Před akcemi mimo školu budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu ihned ohlas zaměstnancům školy. Do školy nesmíš přinášet, propagovat, nabízet či zde užívat návykové látky, a to jak v areálu školy, tak i mimo něj na školních akcích.  Ve škole vytváříme takové podmínky, aby byla zajištěna tvá bezpečnost a chránili jsme tvé zdraví. Také tě chráníme i před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Pomoz nám.

14) O přestávkách aktivně odpočívej.

Počítač je povoleno ve škole používat pouze pro výuku a přípravu na vyučování. Svůj mobilní telefon měj jak při vyučovací hodině, o přestávkách, ve školní družině i na akcích školy vypnutý nebo v tichém režimu, aby nerušil ostatní a uschovaný v tašce nebo uložen u třídního učitele. Přestávka slouží k tvému odpočinku, svačině, hygieně, ale i komunikaci se spolužáky.. Mobil můžeš použít pouze po dohodě s pedagogickým pracovníkem školy.  

15) Hodnocení tvých výsledků vzdělávání se řídí samostatnou normou.

Hodnocení tvých výsledků vzdělávání se řídí Klasifikačním řádem školy v souladu se Školním vzdělávacím programem. Máš právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání i na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

16) Dodržuj školní řád 

Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání schůzky            s rodiči žáka a případně zahájení jednání o tvé další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost. 

Pamatuj, že ne všechno, co ve škole smíš a nesmíš, je uvedeno v tomto školním řádu. Jsi povinen dodržovat zákonná nařízení obecně platná v ČR (např. zákaz kouření, nahrávání kohokoliv bez jeho souhlasu na mobil…).

 
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče)

1)      Vážíme si toho, že jste si zvolili naši školu

Vážíme si toho, že jste se rozhodli pro naši školu. Naším cílem je, aby se vaše dítě učilo nejen učivu, ale i životním dovednostem. Pokud budeme společně hledat cesty, jak rozvíjet vaše dítě, usnadníme mu tak společně proces učení i jeho začlenění mezi ostatní žáky školy.  Pokud budete mít otázky ohledně učiva a procesů, které ve škole probíhají, ptejte se třídních učitelů.

Povedete-li své děti, aby respektovaly školní řád, usnadní to komunikaci mezi rodinou a školou. Podpoříte tím dobrou atmosféru ve škole i procesy učení. Dbejte na přípravu svých dětí do školy. Povídejte si s nimi o jejich školní práci – oceňujte úspěchy a podpořte je při neúspěchu. Pravidelně kontrolujte knížku „Hodnocení a sebehodnocení žáka“.

2)      Máte právo se zúčastnit vyučování a školních akcí.

Uvědomujeme si, že se svým dítětem rádi sdílíte zajímavé okamžiky jeho života. Nabízíme vám možnost účastnit se vyučování svého dítěte i akcí školy. Pokud této možnosti chcete využít, kontaktujte třídního učitele. Jsme rádi, když společně s námi vytváříte klima školy i její obraz v očích veřejnosti. 

3)      Máte právo být seznámeni s hodnocením svého dítěte a na informace o svém dítěti.

Máte právo být seznámeni se slovním hodnocením i klasifikací svého dítěte. Pravidelně jsou svolávány konzultace (schůzka učitele, rodiče a žáka). Je to příležitost nejen k hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáka, ale i k plánování, jak pomoci vašemu dítěti. Na požádání učitele či ředitele se dostavte do školy. 

Kromě konzultací máte možnost informovat se o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících po předchozí dohodě. Vzájemný vztah a důvěra jsou pro nás důležité. Jsme připraveni komunikovat o situacích, se kterými si vy nebo vaše dítě nevíte rady. Můžeme se však zabývat jen tím, o čem víme, a společně hledat nejlepší řešení. 

4)      Odpovídáte za školní docházku svých dětí. 

Zajistěte, aby vaše dítě přicházelo do školy na vyučování a školní akce včas, vhodně oblečeno, správně vybaveno a připraveno. Nesmí přijít do školy infikováno, nemocné a pod vlivem návykových látek. Sledujte sdělení v knížce „Hodnocení a sebehodnocení žáka“ a na webu školy. Místo a čas shromáždění žáků a ukončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem, a to zápisem do knížky „Hodnocení a sebehodnocení žáka“ nebo jinou písemnou informací.

5)      Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích. Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti.   

Absence neočekávaná:
 • Ohlaste nepřítomnost dítěte a její důvod osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně co nejdříve, nejlépe do 24 hodin třídnímu učiteli. Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem, a tedy nepřípustné.
 • Po ukončení nepřítomnosti omluvte žáka písemně v knížce „Hodnocení a sebehodnocení žáka“.

Absence z důvodu, které jsou předem známé:

 • Pokud potřebujete dítě uvolnit v průběhu vyučování, napište písemnou žádost. Tím přebíráte zodpovědnost za své dítě ve chvíli, kdy opustí školu.
 • Krátkodobá absence (1-3 dny) – požádejte předem písemnou formou třídního učitele, který o povolení nepřítomnosti rozhodne.
 • Dlouhodobá absence – předem požádejte písemnou formou ředitele školy.V každém pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy.
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 • V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole (podezření na zanedbání povinné školní docházky), je škola povinna informovat OSPOD (Okresní správu péče o dítě).
 • Zajistěte, že si vaše dítě doplní zameškané učivo. Při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace. 

6)      Máte právo na informace

Aktuální informace o dění ve škole získáte na www.zsreznovice.org

7)      Máte právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání vašeho dítěte.

Žáci školy i vy máte právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

8)      Máte povinnost předat informace

Jste povinni informovat školu o změnách – např. změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

9)      Při škole pracuje školská rada

Při škole pracuje školská rada tvořená zástupcem rodičů, pedagogů a zřizovatele školy města Ivančice. Školská rada se řídí svým jednacím řádem. 

10)   Můžete podporovat svoji školu.

Například podporou toho, co se ve škole dělá. Přivítáme, když budete nápomocní radou a odbornými znalostmi, nabídnete škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety a podobně). Můžete škole věnovat věcný nebo finanční dar. Děkujeme Vám.

 
Práva a povinnosti učitelů a dalších zaměstnanců školy

1) Dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům, respektovat Úmluvu o právech dítěte.

2) Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Před akcemi vyžadujícími poučení žáků vždy toto prokazatelným způsobem provést.

3) Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit vnitřní normou.

4) Dodržovat pracovní povinnosti a pracovní náplně pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.

5) Vyjádřit své názory k dění ve škole.
 

Ostatní předpisy jsou zapracovány v zákonech, vyhláškách a směrnicích školy.

 

Platnost od 1.9.2017

Mgr. Karla Černá, ředitelka školy

 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher