Omlouvání žáků

Obecné informace

Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v § 22. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli seznámeni.

Zákonní zástupci jsou povinni:

  1. Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
  2. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
  3. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem tj. do 48 hodin telefonicky, emailem nebo osobně informovat školu

Pokud tak rodič neučiní, absence žáka je považována za neomluvenou. Při nárůstu neomluvených hodin je škola povinna neprodleně informovat sociální odbor.

Omluvit žáka můžete:

  • telefonicky - 546 451 114, 774 511 140
  • emailem - zsreznovice@iol.cz
  • osobně
  • písemným vzkazem poslaným po jiném dítěti nebo rodiči

Chápeme, že v prvních dnech nemoci dítě potřebuje hlavně odpočívat a nabírat síly. Až je mu lépe, je dobře se začít zajímat o to, co děti ve škole probírají, aby dítě pak lehčeji nastoupilo znovu do procesu učení. S probíranou látkou Vás určitě ochotně seznámí učitelé - kontaktujte je telefonem nebo e-mailem.

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher