ŠVP ŠD

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Ivančice - Řeznovice, okres Brno - venkov

 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Jana Procházková, vychovatelka ŠD

 

 

Schválila: Mgr. Karla Černá, ředitelka školy

 

 

 


1.      CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina pracuje při ZŠ Ivančice - Řeznovice. Je umístěna v budově školy. Tato škola je typem
malotřídní školy s pěti ročníky a třemi třídami. ŠD navštěvují pouze žáci této školy.

2.      KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavním cílem zájmového vzdělávání je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace.

Cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD:

-       všestranně rozvíjíme osobnost dítěte s důrazem na klíčové kompetence vycházející ze ŠVP
vedeme děti k aktivnímu využívání volného času

-       vybavujeme děti dostatkem námětů pro naplňování volného času

-       rozvíjíme u dětí samostatnost, zodpovědnost, posilujeme jejich sebevědomí,
vedeme děti k všestranné a otevřené komunikaci

-       rozvíjíme u dětí schopnost společně řešit problémové situace přirozenou cestou,
vedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě

-       zajišťujeme dětem odborné pedagogické vedení

-       poskytujeme dětem bezpečné prostředí nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i z hlediska
emocionálního a sociálního

-       upevňujeme spolupráci s rodiči.

Konkrétní cíle pro žáka:            

-       žák dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti

-       používá šetrně vybavení ŠD (hry, výtvarný materiál)

-       pracuje bezpečně s nástroji

-       tvořivě myslí, logicky uvažuje a řeší problémy

-       zapojuje se do školních akcí, rozvíjí cit pro místní zvyky a tradice.

3.      DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci zájmového vzdělávání umožňujeme žákům v době pobytu ve ŠD rozvíjet jejich schopnosti či
dovednosti ve specificky zaměřených kroužcích. Vždy při plánování náplně těchto kroužků hledáme
možnosti, aby se děti mohly rozvíjet všestranně (kroužky sportovního, uměleckého a osobnostního
zaměření). Jejich činnost probíhá v průběhu daného školního roku.

V souladu s uvedenými zájmovými, ale i dalšími aktivitami je pro každý školní rok vypracován
celoroční plán práce ŠD.

 


4.      FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

-       příležitostná činnost - zapojení dětí do akcí školy např. Vánoční koncert a jarmark, Velikonoce

-       pravidelná činnost - činnost zájmových kroužků s přihlášenými účastníky a také každodenní činnosti zaměřené výtvarně, hudebně, tělovýchovně, pracovně atd.

-       spontánní činnosti - jsou zahrnuty do denního režimu ŠD

-       činnosti v prostorách ŠD (stolní hry, stavebnice, nabídka výtvarných aktivit,…)

-       činnosti na školní zahradě (volné hry dětí, možnost sportovního vyžití - pohyb na prolézadlech,
šplhadlech,…, hry na hřišti, míčové hry v prostorách školní zahrady, pohyb na koloběžkách,…)

-       činnosti na vycházkách do okolí (k rybníku, do lesa, do polí, k řece - sportovní a volné aktivity)

5.      OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Aktivity a činnosti připravované pro děti ve ŠD navazují na vzdělávací oblasti ŠVP pro ZV.
Prioritou jsou volné hry, sportování, umělecká a řemeslná tvorba dětí. Dětem jsou činnosti
nabízeny, postupně se učí společným i individuálním hrám a činnostem.

Děti mají k dispozici pomůcky a hračky, kterými se mohou dále rozvíjet v oblasti přírodovědného
zkoumání (zkoumání živočichů v jezírku i na zahradě -lupy, sítka, klíče,…), sportovního vyžití
(prolézala, hrazdy, lezecká stěna, míče, koš na košíkovou, síť na přehazovanou, koloběžky, stolní
tenis,…), výtvarného vyžití (výtvarné potřeby) i volných her (stolní hry, pískoviště, zákoutí pro
hry dětí, domeček,…). Dětem jsou činnosti nabízeny a ony si volí podle svých potřeb a zájmů.

6.      PODMÍNKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁ V ACÍMI POTŘEBAMI

Respektujeme individualitu každého dítěte, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj i respektování případného zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Pro děti, které jsou ve škole začleněny s dopomocí asistenta pedagoga, hledáme individuální možnosti, jak je začlenit do volnočasových aktivit nebo do pobytu ve ŠD.

7.      PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Rodiče přihlášeného dítěte sdělí písemně na zápisním lístku údaje o odchodu dítěte ze ŠD. Informaci o jiném čase odchodu dítěte ze ŠD musí rodiče oznámit písemně.

 

 


8.      POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK

Učebna ŠD - vybavená množstvím stolních her, výtvarných potřeb, stavebnicemi, fotbálkem,…
Školní zahrada - vybavená systémem prolézaček (skluzavky, lávky, šplhadla, hrazdy, lezecká stěna,…), hřištěm se sítí, hračkami na pískoviště i pro volnou hru, koloběžkami, chůdami, míči,…

Dále využíváme prostor:

-       Tělocvičny v obci

-       Fotbalového hřiště

-       Možností vycházek do okolí - k řece, rybníku, do lesa, ...

9.      POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK

Hlavní provoz ŠD zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka, v případě potřeby jí pomáhá druhá
vychovatelka.

Zájmové kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy.

10.  POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK

Činnost ŠD je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitelka školy - ve spolupráci se
zřizovatelem školy.

11.  POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ

ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální i emocionální. Snaží se vytvářet zázemí pro rozvoj
žáka a bezpečné prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Bezpečnost ve všech prostorách
využívaných ŠD je zajišťována vnitřním řádem ŠD. V dalších prostorách (např. jídelna,
tělocvična, hřiště,…) se žáci řídí pokyny daného pedagogického pracovníka a řády uvedených
učeben či prostor.

12.  ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP PRO ŠD


ŠVP vydává ředitelka školy. Zveřejní ho na přístupném místě ve škole - zákonným zástupcům
žáků poskytnut kdykoli k nahlédnutí.

 

 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher