Řád ŠD

Činnost ŠD vychází ze školního ŠVP. Program je přizpůsoben tak, aby děti měly dostatek prostoru pro spontánní hry, skupinové činnosti, řízené činnosti.

 • organizuje pravidelnou výchovnou činnost 
 • organizuje pravidelnou zájmovou a vzdělávací činnost
 • umožňuje žákům spontánní činnost a odpočinek
 • prolíná se v oblasti zájmových kroužků školy
 • podílí se na pořádání příležitostných akcí
 • umožňuje žákům přípravu na vyučování
 • v družině je zabezpečený pitný režim 
 • měsíční poplatek je 80 Kč za žáka
 • provoz  je ve volných hodinách a  po skončení vyučování až do 15.30 hodin

 

 

Přihlašování a odhlašování žáků

 • Rodiče, nebo zákonní zástupci žáka přihlašují žáka do školní družiny písemně. Zde upřesní rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v Přihlášce.
 • Má-li být dítě uvolněno jinak, než je uvedeno v Přihlášce, musí nejpozději daný den při nástupu do školní družiny odevzdat vychovatelce písemnou žádost. Ve výjimečných případech je možné zaslat sms žádost. V tomto případě je ale nutné si ověřit přijetí sms zprávy vychovatelkou. Pouze na telefonickou žádost nebude žák uvolněn. 
 • Docházka je povinná, změny docházky žáka sdělí zákonní zástupci písemně s podpisem a datem.
 • Rodiče mohou ukončit docházku žáka do ŠD písemně s podpisem a datem.
 • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do družiny zajišťuje vychovatelka.
 • Dvě oddělení ŠD se naplňují  nejvýše do počtu 60 žáků denně přítomných.
 • Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výše je stanovena obecně závaznou vyhláškou zřizovatele. Rodiče jsou povinni platit příspěvek ve výši 80 Kč měsíčně ve stanoveném termínu, bez ohledu na počet dní strávených v ŠD.
 • Po ukončení provozu ŠD, nebo je-li žák rodiči uvolněn z ŠD, přejímají právní odpovědnost rodiče.

 

 

Organizace činnosti školní družiny

 • Školní družinu využívají žáci ve volných hodinách a po skončení vyučování do 15.30 hodin.
 • Rozsah denního provozu ŠD schvaluje ředitelka školy.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost mimo vyučování a to formou příležitostných, pravidelných a spontánních aktivit. Činnosti jsou voleny tak, aby zde žák načerpal další síly a energii. ŠD umožňuje dětem přípravu na vyučování.
 • Žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky organizované školou, si v ŠD přebírají vedoucí kroužků. Po skončení odvádí žáky zpět do ŠD. Po dobu zájmových kroužků přebírají za žáky zodpovědnost vedoucí kroužků.
 • V době vedlejších prázdnin během školního roku je zajišťován provoz ŠD v rozsahu stanoveném ředitelkou školy na základě písemného průzkumu zájmu o provoz ŠD. Podle výsledku průzkumu rozhodne ředitelka o rozsahu provozu ŠD. Během letních prázdnin je ŠD uzavřena.
 • V době ředitelského volna je činnost ŠD zajištěna se stejným omezením.

  

 

Chování žáků

 • Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠD.
 • Bez vědomí vychovatelky žáci neopouští prostory ŠD.
 • Při pobytu a hře v ŠD žáci dbají na bezpečnost svoji i ostatních spolužáků.
 • Žáci využívají zařízení zahrady, hřiště a tělocvičny. Půjčují si hry, hračky, sportovní náčiní. Dojde-li k úmyslnému poškození vypůjčených věcí, zajišťují s rodiči náhradu.
 • Doba pobytu žáka se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku nebo informační knížce.
 • Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnosti v ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z ŠD vyloučen.

  

 

Práva a povinnosti žáků a pracovníků školy

 

Jsou specifikována ve školním řádu.

  

Dokumentace

V ŠD je vedena tato dokumentace:  

                                                           zápisní lístek /Přihláška/

 

                                                           celoroční a měsíční plán

 

                                                           přehled výchovně vzdělávací práce

 

                                                           řád ŠD 

 

Všichni žáci ŠD jsou poučeni o zásadách bezpečnosti během školního roku.      

 

 

Tento aktualizovaný Řád ŠD byl vydán v Řeznovicích dne 31. 8. 2017 

 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher