ŘÁD ŠD

Činnost družiny

Činnost ŠD vychází ze školního ŠVP. Program je přizpůsoben tak, aby děti měly dostatek prostoru pro spontánní hry, skupinové činnosti, řízené činnosti.

-          organizuje pravidelnou výchovnou činnost

-          organizuje pravidelnou zájmovou a vzdělávací činnost

-          umožňuje žákům spontánní činnost a odpočinek

-          prolíná se v oblasti zájmových kroužků školy

-          podílí se na pořádání příležitostných akcí

-          umožňuje žákům přípravu na vyučování

-          provoz je ve volných hodinách, po skončení vyučování až do 15.30 hodin

-          měsíční poplatek je 80 Kč za žáka

-          do oddělení chodí max. 30 žáků

-          v družině je zabezpečený pitný režim

 

Přihlašování a odhlašování žáků

▪ Rodiče, nebo zákonní zástupci žáka přihlašují žáka do školní družiny písemně, dále písemně       upřesní rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v zápisním lístku a v informační knížce žáka.

▪ Docházka je povinná, změny docházky žáka sdělí zákonní zástupci písemně s podpisem a datem, osobně, nebo telefonicky.

Rodiče mohou ukončit docházku žáka do ŠD písemně s podpisem a datem.

▪ Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do družiny zajišťuje vychovatelka.

▪ Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků denně přítomných.

▪ Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výše je stanovena obecně závaznou vyhláškou zřizovatele.Rodiče jsou povinni platit příspěvek ve výši 80 Kč měsíčně ve stanoveném termínu, bez ohledu na počet dní strávených v ŠD.

▪ Po ukončení provozu ŠD, nebo je-li žák rodiči uvolněn z ŠD, přejímají právní odpovědnost rodiče.

 

Organizace činnosti školní družiny

▪ Školní družinu využívají žáci ve volných hodinách a po skončení vyučování do 15.30 hodin.

Rozsah denního provozu ŠD schvaluje ředitelka školy.

▪ Družina realizuje výchovně vzdělávací , zájmovou a rekreační činnost mimo vyučování a to formou příležitostných, pravidelných a spontánních aktivit. Činnosti jsou voleny tak, aby zde žák načerpal další síly a energii. ŠD umožňuje dětem přípravu na vyučování.

▪ Žáci , kteří navštěvují zájmové kroužky organizované školou , si v ŠD přebírají vedoucí kroužků. Po skončení odvádí žáky zpět do ŠD. Po dobu zájmových kroužků přebírají za žáky zodpovědnost vedoucí kroužků.

▪ V době vedlejších prázdnin během školního roku je zajišťován provoz ŠD v rozsahu stanoveném ředitelkou školy na základě písemného průzkumu zájmu o provoz ŠD. Podle výsledku průzkumu rozhodne ředitelka o rozsahu provozu ŠD. Během letních prázdnin je ŠD uzavřena.

▪ V době ředitelského volna je činnost ŠD zajištěna se stejným omezením.

 
Chování žáků

▪ Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠD.

Bez vědomí vychovatelky žáci neopouští prostory ŠD.

▪ Při pobytu a hře v ŠD žáci dbají na bezpečnost svoji i ostatních spolužáků.

▪ Žáci využívají zařízení zahrady, hřiště a tělocvičny. Půjčují si hry, hračky , sportovní náčiní. Dojde-li k úmyslnému poškození vypůjčených věcí, zajišťují s rodiči náhradu.

▪ Doba pobytu žáka se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku nebo informační knížce.

▪ Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnosti v ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z ŠD vyloučen.

 

Práva a povinnosti žáků a pracovníků školy

▪ Jsou specifikována ve školním řádu.

 
Dokumentace
V ŠD je vedena tato dokumentace: zápisní lístek

                                                         celoroční a měsíční plán

                                                         přehled výchovně vzdělávací práce

                                                         řád ŠD

 

Všichni žáci ŠD jsou poučeni o zásadách bezpečnosti během školního roku.        

 
V Řeznovicích dne1.9. 2009

2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher