Inspekční zpráva 2008

Česká školní inspekce
Jihomoravský inspektorát
INSPEKČNÍ ZPRÁVA

čj. ČŠI-1539/08-12

Název školy/školskéhozařízení:

Základní škola a mateřská škola IvančiceŘeznovice,

okres Brno-venkov
Adresa: Řeznovice 88, Ivančice 664 91
Identifikátor: 600 110 800
IČ: 65 265 530
Místo inspekce: Řeznovice 88, Ivančice 664 91
Termín inspekce: 18. – 20. listopad 2008
 
Předmět inspekční činnosti

· Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní

a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění

pozdějších předpisů školského zákona.

· Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných

školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních

vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými

vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

 
Charakteristika školy

Základní školu a mateřskou školu Ivančice - Řeznovice, okres Brno - venkov, příspěvkovou

organizaci zřídilo Město Ivančice, Palackého náměstí 6/196. Právnická osoba vykonává

činnost základní školy (dále jen ZŠ) s kapacitou 50 žáků, mateřské školy (dále jen MŠ)

s kapacitou 24 dětí, školní družiny (dále jen ŠD) s kapacitou 30 účastníků, školní jídelny - výdejny (ŠJV) s kapacitou 80 strávníků. Ve školním roce 2008/2009 navštěvuje ZŠ 41 žáků ve třech třídách 1. - 5. ročníku, školní družinu 28 žáků. Od 1.září 2007jsou žáci ve všech ročnících vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV). Mateřskou školu navštěvuje v jedné třídě 24 dětí. Z tohoto počtu MŠ eviduje 7 dětí, které navštěvují MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky a 7 dětí s omezenou délkou docházky. Všechny žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byly kladně vyřízeny. Předškolní vzdělávání poskytované za úplatu probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Dítě a jeho svět (dále jen ŠVP PV). V jeho v rámci klade škola důraz na kontinuitu vzdělávání, zdravý životní styl, prohloubení vzdělávacího a výchovného působení rodiny a zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce.

Pro realizaci školních vzdělávacích programů má škola vytvořeno podnětné, zajímavé

a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, které se od poslední inspekce provedené v roce 2001 účelně obměnilo ve prospěch osobnostního rozvoje dítěte a žáka.

 
Ekonomické a materiální předpoklady

Ekonomické a materiální předpoklady školy byly posuzovány za období let 2006 až 2008 na základě školou předložené dokumentace uvedené v seznamu písemností. V hodnoceném období škola hospodařila zejména s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu (dále jen SR) a s příspěvkem na provoz od zřizovatele. Dalším zdrojem příjmů hodnoceného subjektu ve sledovaném období byly poplatky za zájmové kroužky, školné a stravné. Dotace na přímé náklady na vzdělání ze SR činily ve sledovaném období v průměru cca 80 % celkových ročních neinvestičních výdajů vynaložených školou na hlavní činnost, které v roce 2006 činily cca 3 574 tis. Kč, v roce 2007 cca 3 725 tis. Kč a v roce 2008 byl zjištěn stav k 30. září 2008, na základě kterého byl stanoven předpoklad celkových výdajů školy cca 3 876 tis. Kč. Dále bylo zjištěno, že v hodnoceném období byly škole ze SR, kromě neinvestičních finančních prostředků na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353), poskytnuty ještě další účelové dotace. V roce 2006 se jednalo o 15 000,- Kč (UZ 33245) na realizaci Státní informační politiky (dále jen SIPVZ) – čerpáno na vybudování a rozšíření rozvodů LAN v objektu školy. Dále byla hodnocenému subjektu poskytnuta účelová dotace ve výši 30 000,- Kč (UZ 33163) na vybrané projekty Programu I na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR pro rok 2006

„Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi“ – čerpáno na úhradu seminářů s tématikou protidrogové prevence a na ostatní související služby. Neinvestiční účelová dotace, poskytnuta škole pod účelovým znakem (UZ 33430), v rámci projektu „Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně“, a to v roce 2006 ve výši 20 000,- Kč a v roce 2007 ve výši 19 700,- Kč byla čerpána zejména na úhradu odborných akreditovaných seminářů. Škole byla dále v roce 2007 poskytnuta částka 20 000,- Kč (UZ 33245) jako účelová dotace: „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“ – čerpání viz níže. Výše uvedené účelově poskytnuté finanční prostředky byly školou 100% vyčerpány v určeném souvisejícím období. V roce 2008 obdržela škola ze SR účelovou dotaci ve výši 14 000,- Kč (UZ 33005) v rámci rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce.“ Takto poskytnuté finanční prostředky škola čerpá diferencovaně, v souladu s účelem poskytnutí, na úhradu platů a zákonných odvodů pro pedagogické pracovníky, podle jejich podílu na zpracování školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Vývoj celkově poskytnutých finančních prostředků i výše finančních prostředků poskytovaných škole ze SR měl v letech 2006 až 2008 mírně vzrůstající tendenci. Počet dětí a žáků, navštěvujících školu v horizontu tří let, nevykazoval žádné výrazné rozdíly. Kapacita školy byla v hodnoceném období využita průměrně na 93 %. Ve výše uvedeném období došlo k navýšení prostředků vyplacených na platy, přičemž podíl SR na celkových mzdových nákladech školy činil v průměru 99 %. Poskytnutou státní dotaci v oblasti ostatních neinvestičních výdajů škola v hodnoceném období čerpala (kromě úhrad platů a zákonných odvodů pro své zaměstnance) hlavně na nákup základních školních potřeb, učebnic a učebních pomůcek pro žáky a hraček pro děti; dále pak na školení a vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP. Na úhradu nákladů za DVPP bylo v každém ze sledovaných roků čerpáno průměrně cca 23 000,-Kč. V roce 2007 byla škole na základě rozpočtové změny číslo 360 ze dne 7. prosince 2007 poskytnuta účelová dotace na SIPVZ – ÚZ 33245 ve výši 20 000,- Kč. Na základě předložených faktur bylo zjištěno, že škola z takto poskytnutých finančních prostředků uhradila služby (související s připojením k Internetu, rekonfiguraci sítě a serverů stanic), realizované firmou: Ing. Zbyněk Aldorf, Ph.D., Oslavany. Účelová dotace byla 100% vyčerpána v souladu s účelem poskytnutí. Výše popsané operace, týkající se SR, byly řádně zaznamenány v účetnictví školy na účtech 691 33, 518 31 a 518 32 (viz seznam písemností). Dne 22. ledna 2008 škola uvedla podrobné údaje o čerpání účelově poskytnutých finančních prostředcích ve formuláři UZ 33 245 Formulář vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2007. Výše poskytnutých finančních prostředků, se kterými škola v hodnoceném období hospodařila, byla dostačující k pokrytí požadovaných potřeb, souvisejících s realizací ŠVP. Pokud se týká dotace poskytované v rámci přímých nákladů na vzdělávání ze SR (UZ 33353), činily průměrně 71 % mzdové náklady a zbývající část tvořily ostatní neinvestiční výdaje, viz výše.

 
Hodnocení školy
 
Rovnost příležitostí ke vzdělávání

Do mateřské i základní školy jsou přijímány děti a žáci v souladu se zákonnými podmínkami.

Ukončování předškolního vzdělávání probíhá s pozitivní motivací k povinnému vzdělávání v základní škole. V zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání jsou účelně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí v posledním roce před nástupem do školy, a to zejména prostřednictvím edukativně stimulačních skupin a nabídkou výukového programu Veselé pískání. Škola nabízí všem dětem i žákům podporu v době mimo vyučování v zájmových kroužcích (keramika, africké bubny a vaření).

Propojením jednotlivých oblastí vzdělávání, respektováním a využíváním personálních či dispozičních podmínek, za kterých probíhá vzdělávací proces i při systematickém zohlednění individuálních zvláštností, škola reflektuje zákonitosti rozvoje předškolního dítěte a žáka a přispívá k jejich žádoucímu rozvoji. V účinnosti individualizace výuky podle potřeb a možností dětí a žáků se projevilo efektivní využití osobnostních předpokladů jednotlivých pedagogických pracovnic i promyšlené rozvržení jejich přímé pedagogické práce. Dosažený pokrok v jednotlivých oblastech vzdělávání odpovídá podmínkám a zdrojům školy, cíleně směřuje k naplňování záměrů školy v oblasti předškolního i základního vzdělávání.

I když škola nemá jmenovaného výchovného poradce, všechny vyučující pedagogické pracovnice jsou schopny poskytnout zákonným zástupcům kvalifikovanou pomoc a potřebné informace v otázkách vzdělávání dětí a žáků. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními škola identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání se řídí jejich doporučeními.

 
Vedení školy

Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do rejstříku. ŠVP ZV je v částečném souladu s RVP ZV. I přes některé nedostatky jeho realizace, nesnižuje kvalitu vzdělávání Realizovaný ŠVP PV zohledňuje specifické podmínky a reálné možnosti sloučeného subjektu se ZŠ. Dokument je zpracován podle požadavků a zásad platného školského zákona, podporuje integrované předškolní vzdělávání, zahrnuje okruhy vztahující se k ochraně osobního zdraví a bezpečí včetně vyhodnocování kvality vzdělávání. Zajišťuje variabilnější organizaci a individualizaci vzdělávání podle potřeb a možností dětí. S Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání je plně v souladu. Program klade důraz na činnostní, didakticky zaměřené pojetí vzdělávání, individualizovaný přístup a dosahování klíčových kompetencí. Třebaže je jeho informační hodnota vysoká, v době inspekce nebyl

zveřejněn v plném znění.

Strategie a plánování školy jsou ve škole velmi dobře nastaveny, ve vztahu k podpoře rozvoje osobnosti dítěte a žáka, s dílčími příklady dobré praxe. Vychází z obecných cílů vzdělávání a z vlastního hodnocení školy. Vedení školy kompetentně směřuje školu k realizaci změn vzhledem ke kurikulární reformě jak v oblasti dalšího vzdělávání, tak zavádění školních vzdělávacích programů.

Ředitelka školy je ve funkci od roku 2001, splňuje zákonem stanovené požadavky pro její výkon a dále se nejen účinně vzdělává, ale také působí jako lektorka pro další vzdělávání. Povinnosti stanovené školským zákonem plní. Koordinuje a řídí činnost školy prostřednictvím pracovních porad a jednání pedagogické rady. V organizačním řádu a souvisejících náplních práce vymezila strukturu řízení, stanovila kompetence a odpovědnost jednotlivých pedagogických pracovnic. Pro zajišťování kvalitního předškolního vzdělávání přispívají dlouholeté pedagogické a řídící zkušenosti vedoucí učitelky MŠ, její dovednost organizovat a koordinovat práci všech zaměstnanců svěřeného úseku. Odpovědný přístup a otevřený způsob komunikace se projevuje ve funkční organizaci vzdělávacího procesu i v operativním řešení běžných záležitostí i nečekaných problémů.

 
Předpoklady pro řádnou činnost školy

Velmi dobré personální podmínky, dané erudicí a odbornou kvalifikovaností členek pedagogického sboru (2 učitelky MŠ, 3 učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD), pozitivně ovlivňují naplňování ŠVP. Individuální pedagogické dovednosti vyučujících, profesionální přístup ke vzdělávací práci a ztotožnění se s uplatňovaným vyučovacím stylem jednoznačně přispívá k podpoře rozvoje osobnosti dětí a žáků při vzdělávání. Promyšlené, cíleně zaměřené různé formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) přispívají k jejich profesnímu růstu, minimalizuje možná rizika vyplývající z chybějící odborné kvalifikace 2 učitelek a pozitivně se promítá ve zvolené organizaci výuky v aplikaci moderních vzdělávacích forem a metod a v neposlední řadě také v příznivých pracovních vztazích. Škola se odpovědně a v potřebné míře zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a k jejímu zajištění vytváří přiměřené podmínky. Zabezpečením vhodných materiálních podmínek, respektováním fyziologických potřeb dětí a žáků a realizací cílených školních aktivit podporuje jejich zdravý vývoj. Ačkoliv vytvoření bezpečného prostředí pro vzdělávání dětí a žáků je věnována ze strany vedení školy trvalá pozornost, o čemž svědčí i nízká míra úrazů za poslední tři roky, nebyly vytvořeny bezpečné podmínky pro přesun dětí MŠ ke spánku a k odpočinku do vyvýšené ložnice a pro předávání do zájmových kroužků. Ve školním řádu chyběla pravidla k zajištění bezpečnosti a dohledu nad dětmi a žáky ve škole

i při pobytu mimo školu a podmínky předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Tento dílčí nedostatek však byl v průběhu inspekční činnosti odstraněn.

Vzhledem k počtu žáků má ZŠ pro vzdělávání nadstandardní prostorové podmínky (velmi prostorné třídy účelně rozčleněné na pracovní kouty, vhodně vybavené žákovským nábytkem, dostatek místa pro relaxaci). Prostory původního bytu v přízemí budovy byly zrekonstruovány a účelně zařízeny pro činnost ŠD, provoz školní jídelny a vytvoření zázemí pro učitele (sborovna). Také prostor chodeb je promyšleně vyřešen s ohledem na potřeby dětí a žáků (volně přístupná knihovna, relaxační a odpočinkové kouty, šatna). Jistým negativem z hlediska zajištění plynulé organizace vzdělávání je chybějící tělocvična přímo ve škole (žáci dochází do tělocvičny v obci).

Celkově velmi dobrá úroveň vybavení tříd výpočetní technikou, která je

v průběhu vzdělávání efektivně využívána a volně přístupné učební pomůcky podporují jejich účinné využívání. Průběžná modernizace a doplňování učebních pomůcek, současné materiální zázemí a finanční zdroje, které má škola k dispozici, umožňují účinně realizovat ŠVP.

 
Průběh vzdělávání

V průběhu předškolního vzdělávání bylo patrné, jak efektivní organizování výuky, tak i směřování vzdělávání školy k cílenému naplňování kompetencí předškolního dítěte, což může sloužit jako příklad dobré praxe. Členění prostoru herny na rozličně vybavená centra aktivit, dostatek moderních hraček i pomůcek, výrazně ovlivňovalo efektivitu vzdělávacího procesu. Navozené učební situace a uplatněné různé styly a formy práce účinně podporovaly rozvoj řečových schopností a receptivních dovedností a zároveň kultivovaly smyslové vnímání (rytmické hry, sluchové hádanky, předčítání knih a grafické napodobování symbolů). Pestrá nabídka vzdělávacích činností, důraz na prožitkové učení včetně pěstování dovedností kooperativního jednání, schopnosti řešit problémy, respektovat druhé a pomáhat jim, poskytovala dětem dostatek příležitostí pro seberealizaci, aktivní poznávání a prožívání. Jejich hry byly smysluplně rozvíjeny a využívány k dalším činnostem, zejména k účinné podpoře rozvoje osobnosti dítěte. Ke kvalitě vzdělávání přispívalo i pozitivní klima a uplatňování zásad výchovy ke zdravému životnímu stylu (příznivý stravovací, funkční pitný režim, různé relaxační aktivity během vzdělávání, důraz na emoční výchovu). Hodnocení bylo průběžné, pozitivní s oceňováním snahy a pokroku jednotlivých dětí, celkově ovlivňovalo atmosféru ve třídě.

Vzdělávání žáků v oblasti základního vzdělávání je organizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školské legislativy. Jeho organizace vychází z personálních a materiálních podmínek i finančních možností školy. Rozvrh hodin je zpracován v souladu s učebním plánem. Dopolední vyučování je promyšleně organizováno většinou formou dvou dvouhodinových vyučovacích bloků, během kterých jsou vhodně zařazovány různé formy vzdělávacích činností i relaxace a současně respektovány přirozené individuální potřeby žáků. Průběh vzdělávání, který byl zaměřen na hodnocení čtenářské a informační gramotnosti a schopnost komunikace v cizích jazycích, byl pozitivně ovlivňován příznivým klimatem ve škole, které se projevovalo v pohodové pracovní atmosféře ve vyučovacích hodinách. Učitelky vstřícně komunikovaly s žáky a respektovaly jejich individuální potřeby. V závislosti na zavedené organizaci vyučování využívaly odpovídající formy a metody vzdělávací práce, které jednoznačně přispívaly k osobnostnímu rozvoji žáků. Žáci se aktivně zapojovali do připravených individuálních či skupinových činností, při kterých si z velké části samostatně osvojovali potřebné vědomosti i dovednosti, uměli si práci zorganizovat, spolupracovali při řešení uložených úkolů, výsledek práce objektivně hodnotili. Úspěšné zvládnutí zadaných úkolů předpokládalo důkladné přečtení zadání, porozumění textu přečtenému v českém nebo cizím jazyce, dovednost pracovat podle určitých postupů, zvládnutí práce s počítačem, což žáci v rámci svých vzdělávacích možností velmi dobře osvojili. Celkově k podpoře rozvoje osobnosti žáků ve škole přispívá velkou mírou promyšlená organizace vzdělávání propojená také s mimoškolními aktivitami, vhodná skladba vzdělávacích činností v průběhu vyučování, pedagogický styl učitelek vyznačující se partnerským přístupem k žákům a vytvářením dostatečného prostoru potřebného pro individuální přístup k žákům při jejich vzdělávání v závislosti na jejich možnostech. Příkladný způsob vedení výuky podporuje u žáků přirozené osvojování požadovaných klíčových kompetencí v průběhu vzdělávání.

 
Partnerství

Velmi dobré partnerské vztahy, pozorované ve škole, uplatňuje škola také navenek vůči všem svým partnerům. Vzájemná spolupráce se zákonnými zástupci, jejímž cílem je oboustranná informovanost zejména o výsledcích vzdělávání a chování žáka ve škole a případné řešení problémových situací, probíhá prostřednictvím pravidelných činností a aktivit (konzultace, možnost účasti ve výuce a na školních akcích, vzdělávací aktivity pro rodiče). Velmi pozitivní pro posilování sounáležitosti žáků se školou je existence a aktivní činnost žákovské rady, která je ředitelkou vnímána jako partner při plánování některých školních aktivit i řešení problémů. V oblasti zajištění bezproblémového chodu školy a zlepšování podmínek pro poskytování vzdělávání je pro školu velmi přínosná spolupráce se zřizovatelem.

Součinnost se školskou radou je zaměřena na projednávání a schvalování zákonem určené dokumentace školy a předávání potřebných informací členům školské rady ředitelkou.

Průběžnou spolupráci s odborníky poradenských pracovišť účelně využívá škola

při zkvalitňování péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž spolupráce s ostatními subjekty (občanská sdružení, školy v regionu a Velké Británii, PF MU Brno) je účelně využívána ve prospěch školy a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání.

Spolupráci s partnery škola účinně využívá k zajištění vhodných podmínek ke vzdělávání žáků i k zlepšení jeho průběhu.

 

Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu

Účinným naplňováním cílů předškolního vzdělávání podle ŠVP PV škola podporuje u dětí dosahování základů klíčových kompetencí a rozvíjení jejich individuální osobnosti. Velmi dobře jsou připravovány k zahájení povinné školní docházky. V úrovni komunikace dětí se pozitivně projevovala záměrná péče k pěstování jazykového citu a poznávání zvukové struktury jazyka. V projevech dosahování kompetencí související s rozhodováním a řešením běžných problémů, stejně tak jako i oblasti sociálního rozvoje a samostatnosti dítěte je úroveň příkladná.

U žáků v základní škole je důraz kladen na rozvoj komunikativních dovedností a kompetencí k řešení problémů, které jsou rozvíjeny prostřednictvím individualizované a kooperativní výuky. Soustavná pozornost je věnována rozvoji čtenářské gramotnosti. V hospitovaných blocích prokazovali žáci velmi dobré zvládnutí techniky čtení, dokázali vyjádřit své myšlenky a názory. V ostatních ročnících velmi dobře pracovali s textem, dokázali se v něm orientovat, vystihnout hlavní myšlenky a výstižně je interpretovat. Trvalá pozornost byla věnována kultuře mluveného projevu. Rozvoji informační gramotnosti napomáhají dobré materiální i personální podmínky. Získané dovednosti žáci uplatňují i v neinformatických předmětech, při procvičování a upevňování učiva, při vyhledávání informací, či zpracování úkolů projektového vyučování. Komunikační dovednosti v oblasti cizích jazyků se daří kvalitně rozvíjet díky nízkému počtu žáků v daných ročnících.

 
Výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů na úrovni školy

Škola sleduje úspěšnost žáků po celou dobu vzdělávání. Zajišťuje a používá k tomu vhodné hodnotící nástroje. Zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání získává škola testováním žáků komerčními testy, kde dosahují průměrných až nadprůměrných výsledků. Pedagogové se zabývají výsledky vzdělávání a podporou úspěšnosti žáků na jednání pedagogické rady.

Dalším hodnotícím měřítkem je úspěšnost žáků při přijímacím řízení na víceletá gymnázia.

Děti v MŠ při činnostech prokazovaly, že mají základní poznatky odpovídající jejich věku. V průběhu celého dne se děti chovaly přirozeně, s odpovídající dávkou sebevědomí. Projevovaly se bez zábran a přirozeně navazovaly kontakt s dospělou osobou. Při sebeobslužných činnostech byly samostatné, projevovaly schopnost spolupracovat a přijímat různé sociální role. Otevřená komunikace, dobrá schopnost vyjádřit svůj nápad, myšlenku byly důsledkem pozornosti, kterou učitelky věnují systematické odborné péčí v oblasti rozvoje řeči dětí. Realizace podpory  předčtenářských dovedností ve vzdělávání byla na příkladné úrovni

 
Celkové hodnocení školy

Škola vykonává činnosti v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.

Při přijímání žáků k základnímu i předškolnímu vzdělávání respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání.

Finanční prostředky, se kterými škola ve sledovaném období disponovala, byly využity v souladu s účelem jejich poskytnutí.

Škola má vytvořen účinný systém v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech.

Realizované školní vzdělávací programy vycházejí z podmínek málotřídní školy i mateřské školy. ŠVP ZV i přes některé zjištěné nedostatky podporuje dosahování klíčových kompetencí plnění vzdělávacích cílů. ŠVP PV je příkladem dobré praxe.

 

CELÁ   INSPEKČNÍ  ZPRÁVA  NA www.csicr.cz

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher