I. JÁ
OBLASTI UČENÍ
BIOLOGICKÉ
(JÁ A MOJE TĚLO)
PSYCHOLOGICKɨ
(JÁ A MOJE PSYCHIKA)
INTERPERSONÁLNÍ
(JÁ VE VZTAHU K DRUHÉMU)
SOCIÁLNĚ –KULTURNÍ
(JÁ VE SPOLEČNOSTI)
ENVIRONMENTÁLNÍ
(JÁ V PŘÍRODĚ)
Kdo jsem
Mé tělo, jeho části a funkce jednotlivých částí těla a orgánů, správné držení těla.
Mé smysly
Co umím a dokážu (pohyb, učení, práce, hra,…) a jak se rozvíjím.
Moje jméno a příjmení
Vnímání mých pocitů a nálad
Vyjadřování mých pocitů a nálad neverbálně i verbálně.
Podpora sebevědomí a sebedůvěry.
Představení se, pozdravy
Reakce na podněty druhých
Dodržuji pravidla při hrách a aktivitách
Přijímám pravidla i omezení v zájmu mé bezpečnosti
 
Mé chování v přírodě (bezpečné jednání)
Mé chování k přírodě (vytváření prostředí pro mě)
 
Jak rostu a vyvíjím se
Vývojové fáze mého těla.
Učím se mluvit, naslouchat, porozumět pokynům.
Učím se domluvit.
 
Pravidla slušného chování, respekt k druhým.
Zvládám vyřídit vzkaz.
Vnímám vývoj rostlin a zvířat v přírodě, srovnávám vzhledem k vývoji člověka.
Moje zdraví
Péče o mé tělo
Rozvoj mé fyzické zdatnosti
Zdravý životní styl, co dělám pro své zdraví a co mu škodí a prospívá.
Čistím si zuby.
Lokalizuji místo bolesti.
 
Odpočívám, odhadnu, kdy jsem unavený.
 
Ochrana osobního zdraví a bezpečí – schopnost odejít z nebezpečné situace.
Vnímá handicapy, přijímám je.
Rozvoj schopnosti vnímat změny počasí a přizpůsobovat jim oblékání, pobyt venku, pitný režim,…
Můj den
Části dne a co v nich dělám
Zvládám příchod do MŠ, odloučení od rodičů.
Jsem součástí skupiny, volím si činnost, vytvářím vztahy s ostatními dětmi i dospělými.
Přizpůsobuji se režimu MŠ.
Pobyt v přírodě je součástí denního režimu.
Umím se o sebe postarat
Zvládám se převlékat, hygienické návyky,…
Zvládám stolovat
Uklízím si po sobě.
Zvládám zacházet s předměty běžné denní potřeby.
Pojmenuji dospělým, když mě něco bolí.
Vnímám pocity hladu, chuti, žízně, tepla, zimy a řeším je.
Nabízím pomoc v případě potřeby.
Respektuji pravidla pro ukládání hraček a pomůcek ve školce.
Zvládám zásady bezpečného chování na ulici.
Rozvoj schopnosti vnímat změny počasí a přizpůsobovat jim oblékání, pobyt venku, pitný režim,…
Budu školák
Vypadávání zoubků, pohybové dovednosti, držení tužky,…
Recituji, vyprávím, zpívám,…
Zajímám se o knížky, časopisy,… a tištěnou podobu slova, o písmenka.
Zajímám se o počet, pořadí, číslice a čísla,…
Napíšu a poznám své jméno
Rozvíjím svou paměť a pozornost
Začleňuji se do skupiny.
Spolupracuji, sám si hledám činnost ve skupině.
Orientuji se v prostorách MŠ i v ostatních známých prostorách.
Prezentuji svou práci, vystupuji před druhými.
Vnímání změn v přírodě – roční období.

 

II. JÁ A TI DRUZÍ
OBLASTI UČENÍ
BIOLOGICKÉ
(TĚLO MOJE I DRUHÝCH)
PSYCHOLOGICKÉ
(POCITY DRUHÝCH A JAK JE VNÍMÁM)
INTERPERSONÁLNÍ
(VZTAHY MEZI LIDMI)
SOCIÁLNĚ –KULTURNÍ
 
ENVIRONMENTÁLNÍ
(NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ A ZMĚNY V PŘÍRODĚ KOLEM MĚ)
Kamarád
Uvědomuji si rozdílnost pohlaví.
Vnímám pocity druhých, i když jsou odlišné od mých.
Respektuji pocity druhých.
Učím se spolupracovat.
Koriguji své chování a jednání v zájmu zachování vztahu.
Při hrách vnímám potřeby druhých.
 
Rodina
Uvědomuji si rozdíl ve stavbě těla dětí a dospělých.
Vývojové fáze – novorozenec, …., smrt
Přijímám svůj díl zodpovědnosti v rodině, své povinnosti, vnímám svou roli v rodině.
Vztahy v rodině.
Moje práva a povinnosti v rodině. Práva a povinnosti všech členů v rodině.
Vnímám prostředí, kde žije moje rodina a kde žijí rodiny ostatních (rozdíl město – vesnice, rodinný dům, byt,…)
Lidé ve školce a škole
 
 
Respekt k pravidlům v centrech aktivit.
Spolupracuji
Podělím se o hračku a pomůcky.
Řeším situace ve školce.
Seznamování se s místem a prostředím, kde je MŠ, s prostorami MŠ, ZŠ , ostatních prostor školy.
Třídím odpad, šetřím zdroji.
Lidé na vesnici a ve městě
.
Zajímám se o informace v časopisech, encyklopediích a knížkách.
Znám vesnici (město) kde bydlím.
Umím požádat o pomoc.
Znám nebezpečí v kontaktu s cizími lidmi
 
Dodržuji pravidla slušného chování i mimo prostor MŠ a rodiny – zdravení, žádost, oslovení,…
Seznamování se s vesnicí.

 

III. JÁ   A SVĚT
OBLASTI UČENÍ
BIOLOGICKÉ
(VNÍMÁNÍ RŮZNÝCH ETNIK)
PSYCHOLOGICKÉ
(PROJEVY RŮZNÝCH ETNIK)
INTERPERSONÁLNÍ
(ZPŮSOB ŽIVOTA RŮZNÝCH ETNIK)
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ
(KULTURA RŮZNÝCH ETNIK)
ENVIRONMENTÁLNÍ (PŘÍRODNÍ PODMÍNKY RŮZNÝCH ETNIK)
Různá etnika (dle projektu, plánu,… - Indiáni, Čína, Romové,…)
Barva kůže a jiné biologické odlišnosti.
Zajímám se o informace v encyklopediích, televizi,..vyprávím o nich
Respekt k různému způsobu života různých etnik a národností
Povědomí o existenci různých etnik a národností, o rozdílnosti jejich kultur.
Vnímání rozdílností přírodních podmínek na planetě Zemi.
Vnímání rozdílností života lidí i zvířat a rostlin v oblastech tropických, polárních,.. a přizpůsobování se těmto podmínkám.

 
2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher