Klíčové kompetence a jejich naplňování

KOMPETENCE K UČENÍ
Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
- Individuální práce (pracovní listy, skládanky, omalovávání,…)
- Centra aktivit (kostky, ateliér, manipulační)
- Pobyt na zahradě a v přírodě (pozorování přírodních jevů, zvířat, rostlin,…)
- Ranní setkání (překvapení v krabici)
- Nultý ročník (řízené aktivity)
- Flétna (vlastní skladba, zkoumání zvuku,..)
- Kroužky (Keramika, Vaření)
Uplatňování zkušeností v praktických situacích a dalším učení.
- Řízené i volné činnosti (práce s tužkou, pastelkou, barvou, manipulace s….)
- Sebeobsluha, stravování
Získávání elementárních poznatků o světě.
- Řízená činnosti
- Vycházky
- Tradice (Vánoce, Velikonoce,…)
- Nultý ročník
- Centra aktivit (Knihy)
Klade otázky a hledá odpovědi.
- Ranní setkání (Překvapení v krabici)
- Vycházky, pobyt na zahradě
- Řízená činnost
- Centra aktivit
Radost z úspěchu.
- Centra aktivit a volná činnost (při samostatné práci)
- Sportovní aktivity (lezadla na zahradě, tělocvična, řízená sportovní činnost,…)
- Flétna (koncert)
Proces učení (úsilí, soustředění, dokončování práce, práce dle pokynů,…)
- Centra aktivit (dokončení činnosti, úklid)
- Individuální práce
- Skupinová práce
- Nultý ročník
Odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky a oceňovat druhé.
- Sportovní aktivity (řízené i spontánní)
- Pobyt na zahradě (lezadla, překonávání překážek,..)
- Sebehodnocení i vzájemné hodnocení po ukončení práce

 

KOMPETENCE K  ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Všímá si dění i problémů v okolí
- Během pobytu v MŠ
 
Řeší samostatně známé a opakující se situace a problémy
- V případě aktuálního problému
- Řízená činnost (nácvik situací, dramatizace)
 
Řeší problémy cestou pokusu a omylu na základě bezprostřední zkušenosti
- Centra aktivit(kostky, manipulace… - hledá různé možnosti, realizuje vlastní nápady)
- Řízená činnost (využití Příběhů pomáhajících s problémy, Cílená příprava aktivit, kde jsou možná různá řešení…)
- Pobyt na zahradě
- Vycházky (volba cesty…)
- Ranní setkání 
Řeší problémy pomocí matematických a logických postupů
- Řízená činnost (zpřesňování matematických pojmů – umístění, pořadí, vpravo, vlevo…)
- Nultý ročník
 
Rozlišuje funkční a nefunkční řešení, dokáže mezi nimi volit
- V případě aktuálního problému (pokus, omyl, rozbor problému s cíleným hledáním různých řešení)
Nevyhýbá se řešení problému, chápe, že aktivním přístupem může situaci ovlivnit
- Během pobytu v MŠ
Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
- Během celého dne v MŠ (pracovní listy, manipulace – chybu si po upozornění vyhledá, opraví, navrhne možné varianty řešení)

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Samostatně vyjadřuje své myšlenky, hovoří ve vhodně formulovaných větách, rozumí slyšenému a vede smysluplný dialog
- Během celého dne (komunikace s dětmi, s dospělými)
- Centra aktivit (knížky, příběhy,…)
Vyjadřuje a sděluje své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
- Centra aktivit (hudba, divadlo, ateliér)
Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu
- V průběhu dne v MŠ (při komunikaci s dospělými a dětmi)
Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
- Ranní setkání (sluchově rozliší hlásku na začátku, uprostřed a na konci slova…)
- Centra aktivit (knihy, atelier – hra s písmenky, číslicemi, sleduje očima zleva doprava, pozná i napíše své jméno, projevuje zájem o knihy)
Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá
- Ranní setkání (překvapení v krabici, hry se slovy – zdrobněliny, antonyma, homonyma, synonyma, popis obrázku, převyprávění příběhu, sdělování prožitků…)
- Řízená a volná činnost
- Centra aktivit
- Nultý ročník
- Oslava narozenin (sdělování informací o sobě, rodině…)
Užívá informativní a komunikativní prostředky
- Centra aktivit (knihy – encyklopedie, knihy –správně a šetrně s nimi zachází)
- Nultý ročník (práce s počítači)
Ví, že lidé hovoří jinými jazyky
- Ranní setkání (cílené sdělení informace)
- Centra aktivit (knihy- pexeso, hudba – poslech)
- Téma Já a svět
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
- Centra aktivit (vybírá si centrum a činnost)
- Pobyt na zahradě
- Nultý ročník (volí si pořadí činností)
- Řízená činnost (volí si pořadí z nabídky činností)
Uvědomuje si odpovědnost za své jednání a nese důsledky
- V průběhu dne (ranní setkání – sebehodnocení)
 
Projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým
- V průběhu dne (pomáhá kamarádům, užívá JÁ výroky)
- Přirozené prostředí věkově heterogenní třídy (vzájemná pomoc při oblékání, obouvání, úklidu hraček, při práci ve skupinách,…)
Dokáže se ve skupině prosadit i podřídit, domlouvá se a spolupracuje
-Volná činnost (střídání rolí při námětových hrách)
- Ranní setkán í(respektuje druhé, pravidla komunikace – kamínek)
- Řízená činnost (práce ve skupině, ve dvojicích)
- Nultý ročník
- Sportovní aktivity (hry s pravidly…)
Napodobuje modely chování a mezilidských vztahů ze svého okolí
- Centra aktivit (domácnost – námětové hry, hudba a divadlo – dramatizace…)
Vytváří a dodržuje dohodnutá pravidla, chápe je a přizpůsobuje se jim
- Centra aktivit (spoluvytváření pravidel)
- Sportovní aktivity
Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a v neznámých situacích, odmítne nepříjemné chování a komunikaci
- Řízená činnost (dramatizace - modelové situace)
- Pobyt venku - vycházka
Chápe odlišnost a jedinečnost a umí být tolerantní
- V případě aktuální situace (vycházka, v průběhu dne v MŠ – schopnosti a dovednosti, talent)
Umí se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování, řeší konflikty dohodou
- V případě aktuální situace (JÁ výroky, odchod ze situace, požádání o pomoc)

 
 
 
 

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
Učí se plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svoje hry a činnosti
- Volná a řízená činnost (výběr hry, pomůcek, kamaráda, pořadí činností…)
Dokáže rozpoznat a využít své silné i slabé stránky
- Sebehodnocení
Odhaduje rizika svých nápadů, dokáže se přizpůsobit dané okolnosti
- Centra aktivit (kostky, manipulace – cesta pokusů a omylů)
Chápe, že o tom co udělá se může rozhodnout svobodně, ale je za svá rozhodnutí odpovědný
- V případě aktuální situace
Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení
- V průběhu dne (odpovědný přístup, dokončení činností, neničení práce druhých…)
Zajímá se aktivně o druhé i o činnosti
- V průběhu dne (projevuje aktivitu při volných i řízených činnostech)
Spoluvytváří pravidla společného soužití
- Centra aktivit
Uvědomuje si svá práva i práva druhých, respektuje je
- V průběhu dne (nevyčleňuje kamarády ze hry, podělí se o hračku, střídání rolí…)
Neničí prostředí kolem sebe, podílí se na jeho tvorbě
- Řízené a volné činnosti (ateliér, výstavka pro rodiče, nástěnky, výzdoba center…)
Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých
- Ranní setkání (co mně škodí a prospívá…)
- Centra aktivit (pravidla)
- Sportovní aktivity
- Pobyt na zahradě

 
 
 
 
 
 
 
 
2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher