Pracovní plán MŠ na rok 2013-2014

 

Pracovní plán školy – školní rok 2013/2014
 
Při plánování práce respektujeme ŠVP - Dítě a jeho svět a jeho rozdělení do tří podtémat: 
            1. Já
            2. Kdo ke mně patří
            3. Můj svět
 
1. Já -téma dítě
Ø      Já, osobnost jedinečná a neopakovatelná
Ø      Já, moje pocity, nálady, záliby, vlastnosti
Ø      Jsem odpovědný za své chování
Ø      Mám zdravé sebevědomí
Ø      Zdravý životní styl – květ zdraví. Zdraví chápeme jako celek složený z částí –
Každý lístek kytky představuje jeden kousek zdraví: fyzické, emoční, mentální, sociální, osobní.
2. Kdo ke mně patří - téma rodina, kamarádi
Ø      Rodina - vzájemné vztahy a vazby
Ø      Rodinné tradice
Ø      Kamarádi – vzájemné vztahy a vazby
Ø      Moje školka a její okolí, prostředí kde žiji
Ø      CA – kde si nejraději hraji
Ø      Vazby k nejbližšímu okolí
3. Můj svět
Ø      Příroda a její ochrana - ekologická výchova. Prvky ekologické výhovy prolínají celým výchovným působením. Dětí získávají konkrétní poznatky o živé i neživé přírodě, o správném i nesprávném působení člověka na přírodu. Probouzíme a rozvíjíme kladné citové vazby k přírodě.
Ø      Objevujeme svět kolem nás
 
Vedeme děti rovněž k úctě k tradicím. Společně připravujeme události, které nás potěší.
To vše v duchu hesla: Není dobře člověku samotnému a sdílená radost je dvojnásobná radost.
 
Základem k naplnění výchovných úkolů je recept J.A.Komenského - jak učit, aby to děti bavilo. Je úplně jednoduchý: Škola hrou.
Naučíme se také některá pravidla, na která bychom neměli zapomenout při setkávání s ostatními lidmi:
 
☺ ►◄ ☺ nasloucháme jeden druhému
 
         ♥         pocity ostatních nám nejsou lhostejné
 
                  jsme odpovědní za to, co děláme a říkáme
 
        ♣         používáme správný jazyk
 
          *         naše ruce pomáhají a neubližují                   
 
Při tvorbě pracovního plánu jsme se snažili, aby byl jeho obsah v souladu
se ŠVP a RVP především v těchto oblastech:
 
 1. Dítě a jeho tělo
Ø      rozvoj jemné a hrubé motoriky
Ø      užívání všech smyslů
Ø      osvojení si přiměřených praktických dovedností
Ø      osvojení dovedností k podpoře zdraví, zdravých životních návyků a postojů
 1. Dítě a jeho psychika
Ø      rozvoj komunikativních dovedností
Ø      rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
Ø      rozvoj představivosti a fantazie
Ø      rozvoj tvořivosti
Ø      vytváření základů pro práci s informacemi
Ø      uvědomění si sebe sama
Ø      rozvoj schopnosti vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky
 1. Dítě a ten druhý
Ø      vytváření prosociálních postojů a vztahů k druhému
Ø      rozvoj komunikativních dovedností
 1. Dítě a společnost
Ø      rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí
Ø      rozvoj kulturně estetických dovedností
Ø      vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu
Ø      vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 1. Dítě a svět
Ø      osvojování si jednoduchých poznatků o světě
Ø      rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách
Ø      rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 
I v letošním školním roce budeme pokračovat v praktickém uplatňování poznatků získaných na seminářích z Montessori pedagogiky. Cíl, hlavní úkoly a organizace výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky je v souladu s cílem a zásadami , které jsme si stanovily v našem ŠVP Dítě a jeho svět.
 
-      cílem je podpora života, příprava na život, harmonický rozvoj osobnosti
     ( respektujeme osobnost dítěte, vlastní tempo vývoje)
-      mottem je: Pomoz mi, abych to dokázalo samo (učitelka je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení )
-      každé dítě potřebuje pocit jistoty, bezpečí, úspěšnosti, sebeuspokojení ze své práce
-      našim cílem je připravit dětem bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém jednomu na druhém záleží, kde se dětí učí řešit různé situace pozitivním a vhodným způsobem
-      základním principem je svoboda ve stanovených hranicích, která mají svá pravidla,
dítě si může zvolit – co, kde, kdy, s kým -  dodržuje však dohodnutá pravidla
-      děti pracují samostatně nebo ve skupinkách ve věkově smíšené třídě, kde starší děti získávají na sebedůvěře a upevňují si své dovednosti tím, že pomáhají mladším a ti se učí pozorováním starších
-      připravené prostředí (děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru, vlastním tempem, pomůcky dle 5- ti vzájemně propojených oblastí- praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výhova postupně začleňujeme do vybudovaných center aktivit )
-      materiál je umístěn v otevřených policích ve výšce dostupné dětem, většina pomůcek obsahuje kontrolní prvky, které cestou pokusu a omylu pomáhají dětem uvědomit si případnou vlastní chybu, vyřešit samostatně problém, učí děti nebát se chyby
-      formy kontroly chyb - mechanická pomocí smyslového materiálu,
                 - opakujícím se cvičením se zdokonaluje činnost
                 - porovnávání vlastní práce s předlohou
-      trojstupňová výuka – metoda vhodná zejména pro předškolní věk
1.pojmenování učitelkou – označení předmětů, jevů…
2.znovupoznání – procvičení s dítětem (dítě přiřazuje k pojmu obrázek,slovo,číslice…)
3.aktivní ovládání – dítě samo pojmenovává a označuje předměty
-      izolace jedné vlastnosti - musí být zřetelně vyjádřená, teprve v dalších úkolech je odstupňovaná ( např.červená barva – pak odstíny)
-      respektování individuálního vývoje a využití senzitivní (citlivé) fáze ve vývoji každého dítěte (trvají určitou dobu a nenávratně končí, ať už jsou využity či ne)
-      polarita pozornosti - koncentrace na určitou práci – dítě by nemělo být vyrušováno, má mu být poskytnut dostatek času na dokončení práce
 
Oblasti, do kterých je rozdělena metodika práce:
 • cvičení praktického života
-         péče o vlastní osobu
-         péče o okolí a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje
-         zdvořilostní formy chování
 • smyslový materiál – pomůcky pro zjemňování sluchových, zrakových, čichových, chuťových a hmatových vjemů
 • jazyk – pomůcky pro rozvoj jazyka, dítě se učí formulovat a vyjadřovat vlastní myšlenky , rozumět řeči ostatních, materiál podporující rozvoj psaní a čtení
 • matematika – materiál,který pomáhá dětem proniknout do oblasti matematiky
 • kosmická výchova – materiál, prostřednictvím kterého děti získávají poznatky o živé i neživé přírodě, o světě
 • možnost hudebního, výtvarného, hereckého vyjadřování
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I v  letošním roce byly děti rozděleny do dvou tříd.
Tento plán bude sloužit pro děti mladšího věku.
 
Časové rozpracování témat:
 
Září – čas nových kamarádů
 
-      Ahoj školko a kamarádi, vítáme vás po prázdninách, pravidla, Zahradní slavnost
 
-      Kdo jsem já a kdo jsi ty? – to se máme, že se máme, Paleček a jeho kamarádi…
 
-      Léto předává vládu podzimu - podzime už se na tebe těšíme – podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře…
 
-      Barvy duhy a když přiletí drak - barvy podzimu - hrajeme si a čarujeme s barvami …
 
 
 
Říjen – čas vůní podzimu
 
-      Šel zahradník do zahrady – jak chutná podzim ? - ovoce, zelenina
 
-      Co nám nosí podzim v kufříku? Podzimní hádání - co přinášíš podzime – to se brzy dozvíme…jak vypadá podzim ?/ve školce…84/
 
-      Co všechno podzim dovede, čeho by mohl být král?- za tajemstvím větru – jak fouká vánek,větřík i pořádný vítr ?
 
-      Počasí je na draka – draka ale naláká, v polích podzim hospodaří, k večeři si mlhu vaří,
 
-      To jsem já – poznávám sebe - mé tělo - jak rostu, mé jméno, příjmení, adresa, čím chci být, nejmilejší hra, hračka, kamarádi, barva… moje oblíbené zvířátko
 
 
 
Listopad – čas poznávání sebe i druhých
 
-      Magický svět smyslů – 5 kamarádů/krtek 130/ - mých 5 smyslů
 
-      Naše emoce- označujeme vlastní prožitky – strach, smích, radost, kdo mě potěšil, rozesmutnil, porozumění a cit – radost a smutek v pohádkách          
 
-      Moje rodina - pomáháme si vzájemně, kdo, co, čím dělá - zaměstnání rodičů, prarodičů (různá povolání, řemesla ), náš domácí mazlíček
 
-      Jak lidé bydlí - rozdíl město x vesnice, náš dům, domov - co si pod tím představuji, jaké mají lidé záliby, jak a kde se baví, jak odpočívají, kde sportují ( divadla, knihovny, stadiony, hřiště, parky…)
 
-      Martin jede zimu veze…….
 
-      Z čeho jsou předměty kolem nás, ( vlastnosti materiálů, jak je třeba zacházet s křehkými, ostrými předměty…) geometrické tvary
 
-      Vyrábíme na jarmark 
 
 
 
Prosinec – čas vánočního cinkání
           
-      S čerty nejsou žerty aneb čertíci ťukají na dveře - přijde Mikuláš?- lidové tradice - sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie)
 
-      Co přináší zima? Podzim už tu dávno není, přijde zimní překvapení –zimní hádání / ve školce… 98/
 
-       Bude zima, bude mráz - znaky zimy, zvířátka v zimě, zimní spáči /krtek 87 - vánoce pro zvířátka
 
-      Vyrábíme na jarmark ( jarmark a historie – výrobky, různá řemesla, stánky, prodej, jarmarky v pohádkách). Vánoční koncert a jarmark
 
-      Vánoce jsou, věř mi, skoro přede dveřmi – tajná přání, vánoční rozjímání a nadílka v MŠ
 
 
 
Leden – čas zimních radovánek
 
-      My tři králové jdeme k vám…
 
-      Dlouhé zimní večery – čas pro povídání pohádek / moudrost v pohádkách – hádej pohádku, najdi dvojice z pohádek, převyprávěj, zahraj část pohádky, manipulace s maňáskem, loutkou
 
-      Zima a lyžování - příprava na ŠVP, ŠVP – zimní sporty - co mám na zimě nejraději
 
-      Už mrzne a sněží – lidé, zvířata a příroda v zimě – čas zimního spánku
 
-      Každá kapka vody má svůj sen – odkud a kam putují vodní kapky?- voda a její různé podoby, koloběh vody v přírodě, užitek x nebezpečí
Únor – čas hádanek
 
-      Co už umím – orientace v prostoru, na tabuli, na pracovním listu, vpravo,vlevo, řazení,uspořádání, posloupnost, osová souměrnost, labyrinty
 
-      Zápis do ZŠ 
 
-      Putování s vteřinkou – co děláme celý den (časové představy – den, noc, části dne), dny v týdnu, roční doby
 
-      Šašci, klauni, maškary – čas masopustního reje
 
 
 
Březen – čas jarního probuzení
 
-      Nasedat, pevně se držte a jedeme - dopravní prostředky, značky, semafory, dopravní policie, přechody, podchody, bezpečné chování…)
 
-      Zimo, Zimo táhni pryč – jarní hádání /ve školce… 25/,kam se poděl sněhulák?
 
-      Když jaro zaťuká – jak se rodí jaro? – volám tě sluníčko volám, hřej sluníčko hřej…
 
-      Co přináší jaro? - zahrádka plná překvapení - první poslové jara – kouzlo květin, co se děje na kytce?
 
-      Jaro a mláďata – na tom našem dvoře - hádej, kde žije? Hrátky se zvířátky /ve školce 27/
 
-      Vítání jara, vynášení smrtky
 
-      Divadelní představení - Ivančice
 
 
Duben - čas proměn a kouzel
 
-      Každý někam patří - v lese, na louce, na poli
 
-      Kolem vody a pod vodou - v řece, v rybníce, v moři
 
-      Jaro slaví svátek – pletu, pletu pomlázku, hádáme s beránkem/ ve školce 39/      
 
-      S kamarády za zvířátky – do pralesa, do ZOO, návštěva u Ulbrichů – chovatele plazů
 
-      V ptačí říši – ptačí sněm - kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
 
-    Čas sletu čarodějnic aneb hurá na Havraní vrch
 
Květen – čas všetečných otázek 
 
-      Co nám škodí, co prospívá - já i svět v ohrožení – škodlivé látky a vlivy, závislosti, nemoci, bezpečně doma i venku - nebezpečí úrazu, vyhledání pomoci, nebezpečí při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi
 
-       Svátek maminek – čas máminých úsměvů - co má ráda má maminka
 
-      Bezpečně doma i venku - nebezpečí úrazu, vyhledání pomoci, nebezpečí při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi
 
-      Zdravé a dobré - pyramida zdravé výživy – co prospívá zdraví
 
-      Společenství v živé přírodě – čas včelího a mravenčího rojení
 
 
 
Červen – čas cestování, objevů a loučení 
 
-      Den dětí – hry, smích, sladká odměna… 
 
-      Školní výlet
 
-      Přišlo léto - co přináší ? letní hádání /ve školce..68/
 
-      Objevujeme svět kolem nás - za krásami naší republiky - naší vlasti
 
-      Objevujeme svět kolem nás – vesmír a naše planeta , cesta kolem světa, život v horku, v zimě, střídání ročních dob, obyvatelé různých světadílů, těšíme se na dovolenou, bezpečně o prázdninách
 
-      Loučení s předškoláky
 
 
 
Dle aktuálních potřeb, zájmů a reakcí dětí lze plán vhodně doplnit či upravit časový harmonogram.
 
 
 
Zpracoval : kolektiv  MŠ
Řeznovice 10. 9. 2013
 
 
 
 
2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher