Kriteria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Směrnice k  přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a k plnění povinnosti předškolní docházky pro školní rok 2018/2019

(kapacita MŠ je 24 dětí)
 
Vydala:
Mgr. Karla Černá
Číslo jednací:
9/2018
Schválila:
Mgr. Karla Černá
Účinnost:
Od 1. 4. 2018
Projednána ped. radou
 15. 3. 2018
Projednána radou školy
 16. 3. 2018
Závaznost:

Směrnice je závazná pro ředitelku školy při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  

Obecná kriteria:
 
 1. K předškolnímu vzdělávání budou ve školním roce 2018/2019 v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
 
2.   V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší tří let. Děti musí být před přijetím do mateřské školy dostatečně sociálně vyspělé a zvládat osobní hygienu.
 
 1. S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku). Podrobnější informace k povinnému předškolnímu vzdělávání jsou obsaženy ve Školním řádu MŠ.
 
 1. Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 
 1. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém - webové stránky MŠ, vývěska před školou, ivančická kabelová televize.
 
 1. Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 
 1. Seznam nově přijatých dětí zveřejní ředitelka školy pod přiděleným registračním číslem na místě veřejně přístupném - na vývěsce před školou a na webových stránkách ZŠ a MŠ po dobu 15 dní. 
 
 1. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 
 1. Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se nevztahuje na děti v posledním roce předškolního vzdělávání, pro které je předškolní vzdělávání v souladu s § 34a odst. 1 školského zákona povinné. 
 
 1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 
 1. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud však bude volná kapacita v MŠ.
 
 1. Ředitelka mateřské školy může při přijímání dětí zohledňovat sociální potřebnost přijímaného dítěte. Při zvýhodňování dětí sociálně potřebných musí být dbáno na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
  S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka v případě potřeby požádá o odborné posouzení sociální potřebnosti jiné správní orgány, zejména orgán sociálně-právní ochrany dítěte. 
  

Spádovost naší MŠ:

 

K naší mateřské škole jsou přiděleny spádové části města Ivančice - Řeznovice a Hrubšice.
 
 

Kriteria, dle kterých postupuje ředitelka ZŠ a MŠ, překročí-li počet podaných žádostí kapacitu MŠ:

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ivančice – Řeznovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu 24 dětí.

 

1. Dítě, které dosáhne k 31. 8.2018  tří let věku a více a má trvalé bydliště ve spádovém obvodu MŠ.

 

2. Dítě, které dosáhne k  31. 8.2018 tří let věku a více a jeho trvalé bydliště není ve spádovém obvodu MŠ.

 

3. Dítě mladší tří let věku a jeho trvalé bydliště je ve spádovém obvodu MŠ.

 

4. Dítě mladší tří let věku a jeho trvalé bydliště není ve spádovém obvodu MŠ.

 

V případě přihlášení více dětí než lze přijmout, budou po přijetí spádových dětí starších 3 let upřednostněny děti zaměstnanců školy z důvodu zajištění chodu školy.

Dále budou upřednostněny v rámci jednotlivých kritérií děti, které mají sourozence v naší Základní škole a mateřské škole na základě věku (data narození) od nejstaršího po nejmladší.

 

Postup při podání žádosti o přijetí dítěte:

Ÿ Termín zápisu a termín vyzvednutí žádosti o přijetí budou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny a to na místě veřejně přístupném na vývěsce před MŠ, na webových stránkách ZŠ a MŠ a v ivančické kabelové televizi.

Ÿ Zákonný zástupce dítěte je povinen u zápisu předložit rodný list dítěte, občanský průkaz k ověření bydliště, vyplněnou žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení od pediatra, u cizinců potvrzení o povolení k pobytu.
 
Ÿ Žádost bude zaevidovaná pod registračním číslem, které bude současně předáno zákonnému zástupci. Součástí registračního čísla budou informace o způsobu a termínu zveřejnění pořadníku přijetí dětí a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
 
 

Směrnice vypracovaná dne   15. 3. 2018                                                Mgr. Karla Černá

                                                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ  

Směrnice schválená dne 16. 3. 2018       
 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem zsreznovice@iol.cz  nebo telefonicky 774 511 140.

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher